2/26/13

ДурсамжБарилгын Инженер, Архитектурын Сургуулийн Оюутны Зөвлөл

БИАСОЗ-ийн эрхэм зорилго
Дээд боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд нөлөөлөх, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц чадварлаг мэргэжилтнийг бэлтгэх үйлсэд салбар гишүүдийн хамтын үйл ажиллагааг бүх талаар хөгжүүлэх, бүх шатны оюутны байгууллагатай хамтран ажиллаж, хоорондын харилцаа холбоог бэхжүүлэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, оюутны эрх ашгийг бодитойгоор хамгаалах, хүлээсэн үүргийг ухамсарлуулах, тэдний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, сурч боловсроход нь туслах соёл болон урлаг, спорт, шинжлэх ухааны чиглэлийн үйл ажиллагаануудад оюутнуудаа татан оролцуулахад Барилгын Инженер, Архитектурын Сургуулийн Оюутны Зөвлөлийн эрхэм зорилго оршино.