3/14/13

Revit программын он цагийн дараалал


1997 оноос хойш Чарлес Ривер Софтварь компани бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэхийн өмнөх үе.
1999 оны 11-р сард 0.1 /эхэн үеийн хөгжүүлэлт 1/
2000 оны 1-р сард 0.2 /эхэн үеийн хөгжүүлэлт 2/
2000 оны 4-р сард Revit Технологи Корпорац бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэв.
2000 оны 4-р сарын 5 нд Revit хувилбар 1.0
2000 оны 8-р сард Revit хувилбар 2.0
2000 оны 10-р сард Revit хувилбар 2.1
2001 оны 2-р сард Revit хувилбар 3.0
2001 оны 6-р сард Revit хувилбар 3.1
2001 оны 11-р сард Revit хувилбар 4.0
2002 оны 1-р сард Revit хувилбар 4.1
2002 оны 4-р сарын 4 нд Revit Технологи корпорацийг 133 сая доллараар Autodesk корпораци худалдаж авав.
2002 оны 5-р сарын 9 нд Autodesk Revit 4.5
2002 оны 12-р сарын 17 нд Autodesk Revit 5.0
2003 оны 5-р сард Autodesk Revit 5.1
2003 оны 12-р сарын 22 нд Autodesk Revit 6.0
2004 оны 3-р сарын 11 нд Autodesk Revit 6.1
2004 оны 12-р сарын 13 нд Autodesk Revit 7.0
Ревитын architectureын хувилбар:
2005 оны 2-р сарын 26 нд Autodesk Revit Building 8.0 /шинэ нэр/
2005 оны 8-р сарын 12 нд Autodesk Revit Building 8.1 (цахим худалдаанд гаргасан ч эргүүлэн татсан)
2005 оны 8-р сарын 23 нд Autodesk Revit Building 8.1 (худалдаанд албан ёсоор гаргасан)
2006 оны 4-р сарын 12 нд Autodesk Revit Building 9.0
2007 оны 4-р сард Revit Architecture 2008 /шинэ нэр/
2008 оны 4-р сарын 15 нд Revit Architecture 2009
2009 оны 4-р сарын 16 нд Autodesk Revit Architecture 2010
2010 оны 4-р сарын 16 нд Autodesk Revit Architecture 2011
2011 оны 4-р сарын 11 нд Autodesk Revit Architecture 2012
2012 оны 3-р сарын 27 нд Autodesk Revit Architecture 2013
Ревитын барилга бүтээцийн хувилбар:
2005 оны 6-р сарын 7 нд Autodesk Revit Structure 1.0 /хэрэглээний шинэ программ/
2005 оны 8-р сарын 23 нд Autodesk Revit Structure 2.0
2006 оны 4-р сарын 12 нд Autodesk Revit Structure 3.0
2007 оны 4-р сард Revit Structure 2008 /шинэ нэр/
2008 оны 4-р сарын 15 нд Revit Structure 2009
2009 оны 4-р сарын 16 нд Autodesk Revit Structure 2010
2010 оны 4-р сарын 16 нд Autodesk Revit Structure 2011
2011 оны 4-р сарын 11 нд Autodesk Revit Structure 2012
2012 оны 3-р сарын 27 нд Autodesk Revit Structure 2013
Ревитын инженерийн шугам сүлжээний хувилбар:
2006 оны 4-р сард Autodesk Revit Системс 1 1.0 /хэрэглээний шинэ программ/
2006 оны 9-р сард Autodesk Revit Системс 2 2.0
2007 оны 4-р сард Revit MEP 2008 /шинэ нэр/
2008 оны 4-р сарын 15 нд Revit MEP 2009
2009 оны 4-р сарын 16 нд Autodesk Revit MEP 2010
2010 оны 4-р сарын 16 нд Autodesk Revit MEP Suit 2011
2011 оны 4-р сарын 11 нд Autodesk Revit MEP Suit 2012
2012 оны 3-р сарын 27 нд Autodesk Revit MEP 2013

No comments:

Post a Comment